Εἰδήσεις καί νέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΤΙΔΩΡΟ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

ιμιερ

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ  ΟΡΟΥΣ  ΚΑΙ  ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

___________

Ἀρ. Πρωτ.: 597                       Ἐν Ἀρναίᾳ, τῇ 30ῃ Νοεμβρίου 2020


        50086424943 cfb75986f7 wΠρός

        Τόν Ἱερό Κλῆρο,
        Τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
        καί τόν φιλόχριστο Λαό
        τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου


         Ἀδελφοί μου καί τέκνα ἐν Κυρίῳ πολυφίλητα,

         Μέ τή Χάρη τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ ἀπό σήμερα ἐπανέρχομαι καί ἐπιστρέφω πάλι στά καθήκοντα πού ἡ Ἐκκλησία ἀνέθεσε στούς ἀδύναμους ὤμους μου.
         Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!
         Μετά ἀπό ἑνός μηνός δοκιμασία πού ἐπέτρεψε ὁ Κύριος, γιά κρίματα προφανῶς δικά μου πού Ἐκεῖνος γνωρίζει, κατέρχομαι στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἀπολαμβάνω πολλαπλῶς τήν εἰκόνα τῶν προσώπων πού ἀγαπῶ!
         Γιά τοῦτο ἀπό τά μύχια τῆς ψυχῆς μου θεωρῶ χρέος μου ἱερό νά ἐκφράσω τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μου σέ ὅσους μέ ἐστήριξαν, προσευχήθηκαν καί ἐνδιαφέρθηκαν ποικιλοτρόπως γιά τήν πορεία τῆς ὑγιείας μου.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ  ΟΡΟΥΣ  ΚΑΙ  ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

___________

Ἀρ. Πρωτ.: 592

  Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 27 Νοεμβρίου 2020

 

despotisΠρός 

τό χριστεπώνυμο Πλήρωμα 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ πολυφίλητα,

Ὃπως καλῶς γνωρίζετε ἀπό ἀρχάς Νοεμβρίου ἓως σήμερα καί ὡς ἢδη ἀπεφασίσθη ἀπό τήν Πολιτεία ἓως καί 7ης Δεκεμβρίου -ἐπί τοῦ παρόντος- ὁλόκληρη ἡ Χώρα μας εὑρίσκεται σέ αὐστηρό περιορισμό (lock down) πρός ἀποφυγήν διασπορᾶς τοῦ Covid-19, τοῦ λεγομένου Κορωναϊοῦ. Καί δικαίως, διότι ἡ Πολιτεία προσπαθεῖ νά ἀποφύγη τή μετάδοσή του μέ μέτρα ἀποτρεπτικά καί ἐπώδυνα γιά ὃλους.

Οἱ Ἱεροί μας Ναοί, τά Ἱερά Προσκυνήματα, οἱ Ἱερές Μονές καί οἱ ἐν γένει Λειτουργικές Δομές τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ὃλα κλειστά. Ὃμως τό Γηροκομεῖο μας στήν Ἀρναία, πού φιλοξενεῖ καί στηρίζει 20 γέροντες, τό Κοινωνικό μας Παντοπωλεῖο πού ἒρχεται ἀρωγός σέ 300 οἰκογένειες μηνιαίως, τό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού ὑποβοηθεῖ ἀναγκεμένους ἀδελφούς μας, οἱ Ἱεροί Ναοί, οἱ Ἱερές Μονές καί τά Ἱερά Προσκυνήματα πού τελοῦν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν τίς Θεῖες Λειτουργίες καί τίς λοιπές Ἱερές Ἀκολουθίες συνεχίζουν ἀδειαλείπτως τό ἔργο τους. Οἱ ἀνάγκες, λοιπόν, γιά θέρμανση (πετρέλαιο ἤ κλιματισμός), γιά Δ.Ε.Η., ἡ “εὐλογία καί τά ὁδοιπορικά” Ἱεροψαλτῶν καί Νεωκόρων, τό ΕΝ.Φ.Ι.Α, ὁ φόρος εἰσοδήματος πρός τίς Δ.Ο.Υ. καί τά τρέχοντα ἔξοδα συνεχίζουν καθημερινῶς νά καλύπτωνται ἀνυπερθέτως.

Περισσότερα...

Εὐχαριστήριος ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας στήν πενθηφόρο οἰκογένεια ἀειμνήστου Θεολόγου Βαλιάνου

ιμιερ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ   ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

___________

Ἀρ. Πρωτ.: 588

Ἐν Ἀρναίᾳ, τῇ 26 Νοεμβρίου 2020  

Πρός

Τήν πενθηφόρον Οἰκογένειαν

Ἀειμνήστου Θεολόγου Βαλιάνου:

Ἐρίτιμον καν Δέσποιναν Βαλιάνου

Ἐντιμότατον Δήμαρχον Ἀριστοτέλη κ. Στυλιανόν Βαλιάνον

Ἀξιότιμον κ. Γεώργιον Βαλιάνον

Ἐνταῦθα

Πολυφίλητοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀδελφοί,

Πάλιν καί πολλάκις διά τῆς παρούσης, προαγόμεθα ὅπως ἐκφράσωμεν Ὑμῖν τά ἀπό μέσης τῆς Ἐπισκοπικῆς Ἡμῶν καρδίας εἰλικρινῆ συλλυπητήρια ἐπί τῇ πρός Κύριον ἀδοκήτῳ ἐκδημίᾳ τοῦ πολυαγαπητοῦ μου συζύγου καί πατρός Σας κυροῦ Θεολόγου Βαλιάνου. Ὡς κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ ἔπληξεν ἡ εἴδησις τῆς κοιμήσεώς του τόσον Ἡμᾶς, ὅσον καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’ Ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως καί ἰδίως, τήν ἱστορικήν Πόλιν τῆς φιλτάτης Ἀρναίας!

Ἐπιπροσθέτως ἐπιθυμοῦμεν ὅπως ἐκφράσωμεν, ὡς Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀρναίᾳ Ἱδρύματος Ἀγάπης-Οἴκου Εὐγηρίας “ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ”, τάς ἀπό μυχίων ψυχῆς τόσον τοῦ γράφοντος, ὅσον τοῦ Διευθυντοῦ καί ἁπάντων τῶν Μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ὕπερθεν Εὐαγοῦς Ἡμετέρου Ἱδρύματος καί τῶν ἐν αὐτῷ φιλοξενουμένων καί διακονούντων ἀδελφῶν, θερμάς εὐχαριστίας καί τήν ἄμετρον εὐγνωμοσύνην πρός τήν ἄχρι πρότινος κεφαλήν τῆς Ὑμετέρας Οἰκογενείας, ἀοίδιμον Θεολόγον Βαλιάνον, ὅστις διετέλεσεν ἐπί σειράν ἐτῶν Μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ ὡς ἄνω Ἱδρύματος καί κατά τόν Παύλειον λόγον, “στῦλον δοκοῦντα εἶναι” Αὐτοῦ, καί ἀρωγόν μέγιστον, ὡς καί πρός ἅπασαν τήν Ὑμετέραν Οἰκογένειαν. Δυσαναπλήρωτον τό κενόν καί βαρυτάτη ἡ ἀπώλεια! Στηριζόμεθα καί ἐλπίζομεν ὅμως εἰς τήν Ὑμετέραν ἀρωγήν καί βοήθειαν!

Εὐχόμεθα καί δεόμεθα πρός τόν Κύριον ὅπως κατατάξῃ Τοῦτον ἐν Χώραις Ἁγίων καί Ζώντων, Τοῦ προσπορίσῃ Παράδεισον καί Τοῦ ἀποδώσῃ κατά τήν Χριστονοσταλγικήν καί ἁγνήν Αὐτοῦ καρδίαν!

Ἡ μνήμη Αὐτοῦ ἀγήρως καί ἄληστος!

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ


 

Περισσότερα...

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι

Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2020

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

koronoios-theia-koinonia-iera-synodosΜε αφορμή την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου Λαγκαδά κυρού Ιωάννου ωρισμένοι δημοσιογράφοι ειρωνεύθηκαν με απολίτιστο τρόπο την εκδημία του και την μαρτυρία της πίστεώς του στην Θεία Κοινωνία, ως να είχαν στοιχεία για την αιτία μεταδόσεως της νόσου. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με θλίψη διαπιστώνει ότι ωρισμένα ΜΜΕ δεν παύουν ποτέ να στοχοποιούν τους ορθόδοξους χριστιανούς, κληρικούς και λαϊκούς, ως ιδεολογικό αντίπαλό τους.

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ιμιερ

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ  ΟΡΟΥΣ  ΚΑΙ  ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Ἀρναία, 16-11-2020

    Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόκλητος ἐκφράζοντας τόν πόνο, τή θλίψη καί τόν σπαραγμό τόσο τοῦ ἰδίου, ὅσο καί ὁλοκλήρου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἐπί τῇ πρός Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ σεπτοῦ ἐν Ἱεράρχαις Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κυροῦ ΙΩΑΝΝΟΥ, ἐπιστηθίου φίλου του, στύλου φιλτάτου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί ὑψίστου δωρητοῦ αὐτῆς τοῦ ὑπ’ αὐτοῦ θαυμαστῶς ἀνευρεθέντος μυριπνόου Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Νεομεγαλοπαρθενομάρτυρος Ἀκυλίνης τῆς Ζαγκλιβερινῆς, λόγῳ τῆς ἀδυναμίας του νά συμμετάσχη στήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ τετιμημένου Ἱεράρχου, πού θά λάβη χώρα στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ σήμερα στίς 12 τό μεσημέρι, προεξάρχοντος μόνο τοῦ Τοποτηρητοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ, θεώρησε καλό ἐκφράζοντας καί τό ποίμνιό του στίς 12 ἀκριβῶς σήμερα καί ἐπί μισή ὥρα νά ἠχήσουν λυπηρῶς τά κωδωνοστάσια ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἰδίως τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας καί τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἀκυλίνης Ζαγκλιβερίου, ἐκχέοντες τά δάκρυά τους καί τήν παράκλησή τους πρός τόν Κύριό μας νά Τόν κατατάξη σέ χῶρες ἁγίων καί ζώντων.
    Καλό Παράδεισο Ἰωάννη, ἀδελφέ μου!


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

 

Μήνυμα εν όψει της ιδιαζούσης υγιειονομικής περιστάσεως

e1

Περισσότερα...

Ιερισσού Θεόκλητος: ''Σεβαστείτε την προσωπική μου δοκιμασία''

Ἐκ τῆς ιστοσελίδος romfea

 ierissou-theoklitosΑπάντηση σε όλους εκείνους που στράφηκαν εναντίον της Εκκλησίας, δίνει με προσωπική του δήλωση ο Μητροπολίτης Ιερισσού κ. Θεόκλητος.

Ο Σεβασμιώτατος, ξεκαθαρίζει ότι “ο κορωνοϊός δεν με επεσκέφθη στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο θρησκευτικής λατρείας”. 

Επίσης ο κ. Θεόκλητος, ζητά από όλους να σεβαστούν την προσωπική του δοκιμασία, και να πάψουν να εκμεταλλεύονται το εν λόγω γεγονός. 

Ακολουθεί η προσωπική δήλωση του Σεβασμιωτάτου: 

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ
___________

Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 31 Ὀκτωβρίου 2020

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἀνακοινώνει ὅτι ἀπό χθές, Παρασκευή 30η Ὀκτωβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόκλητος παρουσίασε συμπτώματα ἰώσεως.

Ὑπεβλήθη, λοιπόν, στό τέστ τοῦ COVID – 19 καί εὑρέθη θετικός.

Κατόπιν τούτου ὁ Σεβασμιώτατος παραμένει σέ καραντίνα καθώς οἱ ἰατροί του τόν συνεβούλευσαν καί φυσικά τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθώς ὁ Ε.Ο.Δ.Υ. ὁρίζει γιά τόν Κορωναϊό, θά παραμείνουν κλειστά ἐπί δεκατετραήμερο, πρός ἀποφυγή διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ.

Νά προσέχετε τούς ἑαυτούς σας, νά φορᾶμε μάσκα ἐντός καί ἐκτός τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἅπαντες καί ὁ Μητροπολίτης μας παρακαλεῖ ὅλους νά προσεύχεσθε ὑπέρ αὐτοῦ, ὅπως καί ἐκεῖνος δέεται ὑπέρ ὑμῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Περισσότερα...

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 108η ΕΠΕΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ

img20201030 125638261

Περισσότερα...

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ 40 ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ...

 

          Παρά τίς ἀναγκαῖες προφυλάξεις καί τά ἐπιβεβλημένα μέτρα τῆς Πολιτείας γιά τή διασπορά τοῦ Κορωναϊοῦ ἡ Ἱερισσός DSC094511γιόρτασε καί τίμησε μεγαλόπρεπα τά ὀγδόντα χρόνια ἀπό τό εὐλογημένο Ἒπος τοῦ ̓40 πού τό Γένος τῶν Ἑλλήνων ὓφανε, καταγράφοντας χρυσές σελίδες στόν Κώδικα τῆς Ἱστορίας τῶν Λαῶν, μαθαίνοντάς τους τί σημαίνει Ἐλευθερία, Δημοκρατία καί Ρωμέϊκο φιλότιμο καί τσαγανό...

          Στίς ὃλες λαμπρές Ἀκολουθίες πού ἐτελέσθηκαν στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιούμενος ἀπό τούς Ἐφημερίους τῆς Ἱερισσοῦ, Αἰδ. Πρωτ. π. Βασίλειο Ἀνυφαντῆ, Ἐφημέριο Ἁγίου Νικολάου καί π. Μακάριο Ζωνάρα, τόν καί ἐκλεκτό Προϊστάμενο τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου. Ὁ φιλόπατρις καί φιλόχριστος Λαός τῆς Πόλεως κατέκλυσε τόν Ἱερό Ναό, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Ἀριστοτέλη κ. Στυλιανό Βαλιάνο, τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Ἀλέξιο Ἀντωνίου, τόν Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ἀριστείδη Τζίτζιο, τόν Λιμενάρχη Ἱερισσοῦ κ. Εὐθύμιο Πέτρου, τόν Διοικητή τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας κ. Διαμαντή Ταραζᾶ, τόν Ὑποδιοικητή τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Ἀρναίας κ. Ἀναστάσιο Καραπαντᾶ, τήν Τοπική Σύμβουλο κα Εἰρήνη Μάρκου κ.ἂ.

Περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι τῆς Μητροπόλεώς μας