SAM 8284MIKRIΤό Σάββατο 10η Μαρτίου τ. ἔ., κατόπιν μεταθέσεως ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Παρασκευῆς 9ης Μαρτίου πού τιμῶνται οἱ Ἅγιοι, ἡ Ἐνορία τῆς Παναγίας - Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στό Γομάτι ἑόρτασε μέ μεγαλοπρέπεια τή μνήμη τους. Λαμπρός καί ἀνθοστόλιστος ὁ πάγκαλος Ἱερός τους Ναός, τόν ὁποῖο ἀνήγειρε μέ κόπους καί ἰδρῶτες του ὁ Ἐφημέριος Γοματίου Ἁγιορείτης Παν. Ἀρχιμ. π. Ἀναστάσιος Τοπούζης, συνεπικουρούμενος ἀπό τούς Ἐνορῖτες του, κατόπιν εὐλογίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ κυροῦ Νικοδήμου, ὑπεδέχθη τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας πλαισιούμενο ἀπό τούς Παν. Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιο Ἐμμανουήλ, Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς περιοχῆς, π. Νεκτάριο Δρόσο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, π. Σπυρίδωνα Τόψη, π. Χριστόδουλο Στυλιανό, π. Λεόντιο Καρίκα καί π. Κυριακό Χολέβα, τόν Αἰδ. Οἰκ. π. Ἀντώνιο Βακόπουλο καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κυριάκου καί φυσικά τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. Ἀναστάσιο Τοπούζη, ἐξόχως πνευματικό ἄνθρωπο, γλαφυρό συγγραφέα καί ἁγιογράφο.

Ὁμοθυμαδόν ὁ λαός τοῦ Γοματίου προσῆλθε γιά νά τιμήση τούς προστάτες του πού ἀποδεδειγμένα τόν φύλαξαν ἀπό μεγάλο κακό στήν πορεία του μέχρι σήμερα, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Ἀριστοτέλη κ. Γεώργιο Ζουμπᾶ, τούς Ἀντιδημάρχους κ. κ. Ἀργύρη Τσακνῆ, Δημήτριο Ψιλιάγγο, Ἰωάννη Μητροφάνη καί Χαράλαμπο Λαζαρίδη, τόν Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χριστόδουλο Γιουβαννάκη, τόν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου κ. Ἰωάννη Δουλάκη, τόν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Ἀθανάσιο Παπουτσή, τόν Πρόεδρο τῆς Ἱερισσοῦ κ. Γεώργιο Πασχαλίδη, τόν Διοικητή Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν Σταγείρων-Ἀκάνθου κ. Διαμαντῆ Ταραζᾶ καί τόν Προϊστάμενο τοῦ Πυροσβεστικοῦ Κλιμακίου Ἀρναίας κ. Δημήτριο Ἀλεξανδρή.

Στό κήρυγμά του ὁ Δεσπότης παρουσίασε τό μαρτυρολόγιο τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων πού τόσο θέλγει τίς ψυχές τῶν χριστιανῶν καί ἔχουν γράψει γι’ αὐτό μεγάλοι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ὁ Ἅγιος Βασίλειος, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Κατόπιν μέ βάση τό λόγιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «Ἀναλάβετε τήν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καί ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι» (Ἐφεσ. στ΄, 13), ἑρμήνευσε τόν ἀγῶνα τῶν Ἁγίων πού τόσο πανηγυρικά ἡ Ἐκκλησία προτάσσει καί ψάλλει λαμπρά.

Ὁ χριστιανικός δρόμος, εἶπε ὁ ὁμιλητής, μπορεῖ νά παρομοιασθῆ μέ ἀθλητικό στῖβο καί εὔκολα γιά τούς χριστιανούς μποροῦμε νά χρησιμοποιήσουμε τούς καινοδιαθηκικούς ὅρους “στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ”, “ἀθλητής" καί "στρατευμένος”, γιά τούς χριστιανούς βεβαίως πού παίρνουν μέρος στόν ἀγῶνα “πρός τάς ἀρχάς, πρός τάς ἐξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρός τά πνευματικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις”. Ἡ χριστιανική ζωή, συνέχισε παίρνει τίς διαστάσεις ἑνός πολέμου ἀπέναντι στόν διάβολο καί τούς ἀκολούθους του, ἀπέναντι στόν “κόσμο” τῆς ἁμαρτίας καί κυρίως ἀπέναντι στόν ἴδιο τόν ἑαυτό τοῦ ἀνθρώπου πού ἔχει ὑποστεῖ τήν κακή ἀλλοίωση τῶν ἐπιλογῶν του. Τό τραγικό εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ νά ξεφύγη ἀπό τόν ἀγῶνα αὐτό καί νά βρῆ τήν εἰρήνη του ἔξω ἀπό τήν κλαγγή τῶν πνευματικῶν ὅπλων, πετυχαίνοντας φυσικά τό ἀντίθετο ἀποτέλεσμα.

Καί τελείωσε καταλήγοντας ὡς ἑξῆς: «Ἔξω ἀπό αὐτόν τόν πνευματικό ἀγῶνα ὁ ἄνθρωπος γνωρίζει τόν θάνατο, τόν πνευματικό καί τόν σωματικό. Ἔχει βέβαια δικαίωμα νά μή λάβη μέρος σέ αὐτόν τόν ὑπαρξιακό ἀγῶνα καί νά παραμείνη μονοδιάστατος, δηλαδή καθαρά σαρκικός, συμβιβασμένος μέ τήν πτώση καί τήν ἁμαρτία. Ὅμως δέν ἔχει δικαίωμα νά ἀποφύγη τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἐπιλογῆς πού εἶναι τό σάπισμα τοῦ ἐσωτερικοῦ του κόσμου καί τό “γλίστρημά” του τελικά στήν πτώση!»

Ἐντύπωση προξένησαν οἱ κοπέλες τοῦ χωριοῦ πού μέ παραδοσιακές στολές ντυμένες περιέβαλαν τήν εἰκόνα τῶν Ἁγίων. Ἱκανοποίηση μεγάλη καί χαρά σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα ἔδωσε τό κουρμπάνι μέ νηστήσιμα ἐδέσματα πού ἑτοίμασαν οἱ κυρίες τῆς Ἐνορίας μέ πρωτοβουλία τοῦ π. Ἀναστασίου. Μπράβο τους.


Created with Flickrset for Joomla.