1DSC 2569Κατά τά ἁρμόζοντα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί μεγαλοπρεπῶς ἑόρτασε τή μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου ἡ μεγαλώνυμος κωμόπολις τοῦ Παλαιοχωρίου καί συγκεκριμένως ὁ Ναός τοῦ Ὁσίου, πού εὑρίσκεται στόν περιβάλλοντα χῶρο τοῦ Μοναστικοῦ Οἴκου καί τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Κέντρου, Παναγία ἡ «Χαρά τῶν Θλιβομένων».

Τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Πέμπτη 5 Ἰουλίου 2018, τῆς πανηγυρικῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί ἐν συνεχείᾳ τῆς Θείας Λειτουργίας, προέστη ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ.κ. Θεόκλητος, περιστοιχούμενος ὑπό κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁμοίως καί ἐξ ἄλλων Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἐν συναγωγῇ λαοῦ πολλῇ καί τῶν τά πρῶτα φερόντων τῆς Ἐπαρχίας, τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβούλου Χαλκιδικῆς κ. Στέλιου Βαλιάνου, τοῦ κ. Γιώργου Πασχαλίδη Προέδρου τῆς Δ.Κ. Ἱερισσοῦ τοῦ Δήμου Ἀριστοτέλη, τοῦ Προέδρου τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ Σταμάτη Ρίμπα, τοῦ πρώην Ἀντιδήμαρχου κ. Βασίλη Μοσχόπουλου καί τοῦ πρώην Προέδρου τοῦ τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Ἀθανασίου Τζιουτζιούρμη.


Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε τή ζωή τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Ἀθανασίου, τοῦ ἐκ Τραπεζοῦντος καταγομένου, τοῦ ὁποίου οἱ γονεῖς ἦσαν πλούσιοι καί ἐπιφανεῖς, ἐκ τῶν ὁποίων ἔλαβε ὑψηλή παιδεία καί θεοσέβεια.1DSC 2400
Ἐν συνεχείᾳ ἀνεφέρθη στή μοναχική του ἀφιέρωση, τήν ὑποταγή του στόν ὅσιο Μιχαήλ τόν Μαλεΐνο, στό ὄρος τοῦ Κυμινᾶ, τόν στενό ἀδελφικό σύνδεσμό του μέ τόν ἀνεψιό τοῦ Ἡγουμένου καί μετέπειτα αὐτοκράτορα Νικηφόρο Φωκᾶ, τή μετάβασή του στό Ἅγιον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, τήν ἵδρυση τῆς Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας στόν Ἄθω (961 μ.Χ.) καί τήν ὀργάνωση τοῦ κοινοβιακοῦ πολιτεύματος στό Ἁγιώνυμο Ὂρος.
Οἱ Ἅγιοι τόνισε, μέ τούς σκληρούς ἀσκητικούς ἀγῶνες νίκησαν τόν κόσμο, τήν ἁμαρτία καί τόν διάβολο καί ὑπερβαίνοντας τίς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες ἔγιναν Πνευματοφόροι διά τῆς Θείας Χάριτος καί εὐεργέτες τῶν ἀνθρώπων στό διηνεκές. Γιά τοῦτο καί ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς κατά τήν ἐκστρατεία του στήν Κρήτη ἐναντίον τῶν Ἀράβων κατέφυγε στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο καί τόν παρακάλεσε νά προσεύχεται ἐκτενῶς γιά τήν ἐπιτυχία τῆς ἐκστρατείας ἀφ’ ἑνός καί ἀφ’ ἑτέρου νά κατέβη στήν Κρήτη, οὔτως ὥστε διά τῆς παρουσίας του καί τῆς Θείας Χάριτος νά ἐμψυχώνη τούς ἀγωνιζομένους.
Λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό αὐτά τά γεγονότα, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν τραγικότητα τῆς σημερινῆς καταστάσεως τῆς Πατρίδος μας, καθόσον κινδυνεύουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες  νά γίνουμε ἕνα ἄθρησκο κράτος, ἀφοῦ συνεχῶς καί ποικιλοτρόπως ἐξοβελίζεται ὁ Θεός ἀπό τή ζωή μας, ἀποτρέπεται ἡ καταφυγή μας στούς Ἁγίους, δηλητηριάζονται ἠθικῶς τά παιδιά καί οἱ νέοι μας, ἀπεμπολοῦνται τά ἐθνικά μας δίκαια, τίθεται ἐν ἀμφιβόλῳ ἠ ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδας μας, ἡ ἱστορία μας διαστρεβλώνεται ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ, χωρίς νά παρουσιάζεται οὐδεμία ἀντίσταση ἀπό κανέναν καί κανείς νά μή μπαίνη μπροστάρης  σέ ἀγῶνες ὑπερασπίσεως τῶν ὁσίων καί τῶν ἱερῶν τοῦ Γένους μας.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπραγματοποιήθη λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου περίξ τῶν τειχῶν τῆς Μονῆς, εὐλογήθησαν τά προσφερθέντα ἀπό τούς ντόπιους βοσκούς σφάγια, πού ἑτοιμάστηκαν ἀπό ἐθελοντές φίλους καί πνευματικά τέκνα τοῦ Μοναστικοῦ Οἴκου καί ἔγινε ἡ διανομή τοῦ «κουρμπανιοῦ» σέ ὃλους τούς ἁγιόφιλους προσκυνητές.


Created with Flickrset for Joomla.