ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ


Ἀρ. Πρωτ.: 452                            Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 15 Σεπτεμβρίου 2021

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Πρός
τούς Προϊσταμένους
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Ἡγουμενοσυμβουλίων καί
Ἱερῶν Προσκυνημάτων
τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Στίς ἕδρες τους


Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί-ές, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 3917-1810/13-09-2021 Ἐγκυκλίου Σημειώματός Της μᾶς ἀπέστειλε τήν ὑπ’ ἀριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 55732/13-9-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 4214/13-9-2021), μέ θέμα: «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/10-9-2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 καί ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β΄ 4206)». Παρακαλεῖ δέ μέ προσοχή ἀφοῦ μελετήσουμε τήν ὡς ἄνω Κ.Υ.Α., νά προσέξουμε τίς κανονιστικές ρυθμίσεις αὐτῆς, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν στή διενέργεια ἐλέγχων νοσήσεως τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν καί τῶν λοιπῶν ἐργαζομένων ἀπό τήν ἀσθένεια τοῦ κορωναϊοῦ COVID-19, οἱ ὁποῖες πλέον μᾶς ὑποχρεώνουν ἀπό τοῦδε καί στό ἑξῆς, δηλαδή ἀπό 13ης Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ. καί ἐνταῦθεν, νά προβαίνουμε στή «διενέργεια διαγνωστικοῦ ἐλέγχου μία (1) φορά τήν ἑβδομάδαγιά ὅλους τούς θρησκευτικούς λειτουργούς, βοηθητικό προσωπικό καί ἐργαζομένους πού δέν εἶναι πλήρως ἐμβολιασμένοι ἤ νοσήσαντες ... καί οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦν/ἱερουργοῦν ἤ παρέχουν ἐργασία μέ φυσική παρουσία ἐντός ἤ ἐκτός τῶν χώρων τῆς λατρείας μέ τή μέθοδο τοῦ μοριακοῦ ἐλέγχου (PCR) ἤ μέ τή χρήση ταχείας ἀνίχνευσης ἀντιγόνου κορωναϊοῦ COVID-19 (rapid test) σέ ἰδιωτικά διαγνωστικά ἐργαστήρια, ὅπως ὁρίζονται στό Π.Δ. 84/2001 (Α΄ 70), ἤ σέ ἰδιωτικές κλινικές ἤ σέ φαρμακεῖα ἤ σέ ἰδιώτη γιατρό μέ δική τους δαπάνη».

Ὡς ἀντιλαμβάνεσθε Κληρικοί πού ἱερουργοῦμε καί λαϊκοί πού ἐργαζόμαστε (ἱεροψάλτες, νεωκόροι, βοηθητικό προσωπικό γενικῶν καθηκόντων κλπ.) στούς Ἱερούς μας Ναούς ἤ στίς Ἱερές Μονές καί τά Ἱερά Προσκυνήματα, ὑποχρεούμεθα κάθε ἑβδομάδα νά προσκομίζουμε στήν Ὑπηρεσία μας (στόν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἤ Προσκυνήματος ἤ στόν-στήν Καθηγούμενο-Καθηγουμένη Ἱερᾶς Μονῆς) τουλάχιστον ἕνα rapid test (ράπιντ τέστ) ὅτι εἴμεθα ὑγιεῖς καί δέν ἔχουμε πληγεῖ ἀπό τόν κορωναϊό.

Ἀπό τά ἀνωτέρω ἐξαιροῦνται ὅσοι: α) ἔχουν ἐμβολιασθῆ γιά τή νόσο τοῦ COVID-19 κορωναϊοῦ πρό 14 ἡμερῶν καί ἐπιδεικνύουν πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ, ἤ β) ἔχουν ὁλοκληρώσει πρό τοὐλάχιστον 14 ἡμερῶν τόν ἐμβολιασμό γιά τήν νόσο τοῦ κορωναϊοῦ μέ μία δόση ἐμβολίου, λόγῳ νοσήσεώς τους ἀπό τόν COVID-19 καί ἐπιδεικνύουν, φυσικά, βεβαίωση νοσήσεως καί ἐμβολιασμοῦ, ἤ γ) ἔχουν νοσήσει ἀπό κορωναϊό COVID-19 ἐντός τοῦ τελευταίου ἑξαμήνου καί ἐπιδεικνύουν πιστοποιητικό νοσήσεως.

Ἀδελφοί μου, ὁ Ἐπίσκοπός σας δέν πρόκειται ποτέ νά ἐπιβάλη ὑποχρεωτικῶς νά ἐμβολιασθῆ τόσο ὁ Ἱερός Κλῆρος, ὅσο καί ὁ φιλόχριστος Λαός μέ τό ἐμβόλιο ἐναντίον τοῦ κορωναϊοῦ. Στήν Ἐκκλησία ἰσχύει τό τοῦ Κυρίου: «ὅστις θέλει καί εἴ τις θέλει»! Λοιπόν, συμβουλεύομε ἅπαντες: Ναί ἐμβολιασθῆτε, τό ἴδιο ἔκανε καί ὁ Ἐπίσκοπός σας πού νόσησε ἀπό τή λοίμη αὐτή! Δέν ὑποχρεώνομε ὅμως κανένα πρός τοῦτο! Παρακαλοῦμε δέ νά τηροῦμε ἅπαντες ὅλες τίς προφυλάξεις πού συστήνουν οἱ εἰδικοί Λοιμωξιολόγοι καί φυσικά νά τηροῦμε τά ὅσα πιό πάνω ὁρίζει ἡ Πολιτεία, πρός ἀποφυγήν περαιτέρω πραγμάτων στήν Ἐκκλησία μας. Παρακαλῶ ἔλθετε ἀρωγοί στόν ἀγῶνα μας!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ PDF.