52269821169 8644426306 w             Μιά μέρα μετά τή μεγάλη γιορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ μαζί μέ τόν Διάκονό του π. Νικόλαο Τσεπίση ἐπεσκέφθη τή μικρή Ἐνορία τοῦ Ἀδάμ στήν ὁποία διακονεῖ ὁ Παν. Ἀρχιμ. π. Γεράσιμος Δασκαλάκης, Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος μέ ἐξαίρετη φήμη καί πιστότητα στόν Κύριο. Ὅλα τά πνευματικά του παιδιά, λοιπόν, συμμετεῖχαν στήν Εὐχαριστιακή Τράπεζα, τῆς ὁποίας προέστη ὁ Ἐπίσκοπος μετά, ὄντως, ἀπό ἀρκετό χρονικό διάστημα. Παροῦσες στήν πρόσκληση τῆς Ἐκκλησίας ἡ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ἀδάμ κα. Εὐμορφία Γιαννακούδη καί ἡ Δημοτική Σύμβουλος τοῦ Δήμου Λαγκαδᾶ κα. Ἀναστασία Ἀδαμούδη. Τό κλίμα πού ἐπεκράτησε ἦταν θερμό, τόσο γιατί ὁ Μητροπολίτης μας ἐκτιμάει ἰδιαιτέρως τόν π. Γεράσιμο ὡς γνήσιο τέκνο τοῦ Ἄθωνος, ὅσο καί γιατί ἡ ὅλη ἀτμόσφαιρα θύμιζε παραδοσιακή ὀρθόδοξη οἰκογένεια σέ σύναξη!

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος μιλώντας γά τήν Κυριακή Η΄ Ματθαίου (Ματθ. ιδ΄14-22), ἀναφέρθηκε στό θαῦμα τοῦ Κυρίου γιά τόν χορτασμό τῶν πεντακισχιλίων, πού ἔφαγαν ὅλοι καί χόρτασαν, μετέχοντες στήν Τράπεζα τοῦ Κυρίου «καί σήκωσαν ὅ,τι περίσσεψε ἀπό τά κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμάτα» (Ματθ. ιδ΄20). Γι’ αὐτό εἶναι ὁ Θεός: γιά νά τρέφη τόν κόσμο Του· γι’ αὐτό εἶναι καί ἡ Ἐκκλησία Του: γιά νά διακονῆ καί «νά τρέφη» καί Κείνη τόν κόσμο, γιά νά ζήση ὁ κόσμος. Ἡ Ἐκκλησία διακονεῖ τόν κόσμο πρῶτα ἀπ’ ὅλα, διευκρίνισε ὁ Δεσπότης, μέ τήν τέλεση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων. Μέ αὐτά ζωογονεῖ, τρέφει καί ἀνακαινίζει τόν Λαό τοῦ Θεοῦ· αὐτήν τήν τροφή ἔλαβε ἐντολή «νά μοιράση» στόν κόσμο, πού καρτερικά ἀναμένει τή ζωοποίησή του ἀπ’ τό Ἅγιο Πνεῦμα μέσῳ αὐτῆς.

Τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τό ἕνα καί μεγάλο μυστήριο τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μυστήριο πού φανερωμένο πιά ἀποτελεῖ τό κέντρο καί τό νόημα τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου. Πρόκειται γιά τό ἕνα, ἀρχικό καί μοναδικό μυστήριο τῆς ἐναθρωπήσεως, τοῦ θανάτου καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ,  πού μαρτυρεῖται, ἀναπτύσσεται καί παρατείνεται στούς αἰῶνες μέ τά Ἱερά Μυστήρια. Δηλαδή γιά τό «χριστιανικό μυστήριο», γιά τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία εἶχε σταθερή καί καθαρή συνείδηση καί μέ τό ὁποῖο ταυτίζει τήν ὕπαρξή της. Μή λησμονοῦμε ἄλλωστε, ὅτι γινόμαστε Χριστιανοί ὄχι μέ τήν ἀποδοχή κάποιων ἰδεῶν, πορισμάτων ἤ ἠθικῶν ἀρχῶν, ἀλλά πρωτίστως μέ μιά πράξη: τήν τριπλή κατάδυση καί ἀνάδυσή μας στό νερό τῆς Κολυμβήθρας, τῆς μήτρας τῆς Ἐκκλησίας, πού συνιστᾶ οὐσιαστικά τή συμμετοχή μας στόν θάνατο καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Θεία Εὐχαριστία, τό Βάπτισμα, τό Χρίσμα, ἡ Ἐξομολόγηση, τό Εὐχέλαιο, ἡ Ἱερωσύνη καί ὁ Γάμος εἶναι ἑπτά θεοδίδακτοι καί θεοσύστατοι τρόποι, μέ τούς ὁποίους πραγματοποιεῖται καί φανερώνεται τό συνεχιζόμενο γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ συστατική τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἑπτά συγκεκριμένες δυνατότητες ὀργανικῆς ἐντάξεως ἤ καλύτερα δυναμικῆς ἐπανεντάξεως τοῦ ἀτομικοῦ μας βίου στή ζωή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, εἶναι γεγονότα πραγματοποιήσεως καί φανερώσεως τῆς Ἐκκλησίας ὡς συνεχιζόμενης Πεντηκοστῆς, γεγονότα χαρισματικῆς συστάσεως τῆς καινῆς κτίσεως πού ζωοποιεῖται καί ζωογονεῖται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα. Τό Ἅγιο Πνεῦμα, μέσῳ αὐτῶν, ἐγχύνεται στό νερό τοῦ Βαπτίσματος καί στό μυρωμένο λάδι τοῦ Χρίσματος, κάνει τόν ἄνθρωπο εὐχαριστιακή ὕπαρξη ἐγκεντρίζοντας τό φθαρτό στήν ἀθανασία, ἐντάσσει τό πρόσωπο στήν κοινωνία τῶν Ἁγίων, στήν Τριαδική πραγματοποίηση τῆς ζωῆς, πλουτίζοντάς το μέ τό μέγεθος τῆς σταυρωμένης ἀγάπης. Κι’ ὅλα αὐτά γιά νά γίνη ὁ κόσμος ἕνα ἁγιοπότηρο ἱκανό νά κρατήση μέσα του τόν Θεῖο Μαργαρίτη!

Ἐπέρανε δέ τόν λόγο του ὁ Ἐπισκοπός μας μέ τό ὑπέροχο κείμενο περί Μυστηρίων τοῦ ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα: «Αὐτόν τόν δρόμο χάραξε ὁ Κύριος κατεβαίνοντας σέ μᾶς καί αὐτή ἄνοιξε τή θύρα εἰσερχόμενος στόν κόσμο· ἀνεβαίνοντας δέ καί πάλι στόν Πατέρα Του τήν ἄφησε ἀνοιχτή, ὥστε ἀπό κεῖ μέσω αὐτῆς νά ‘ρχεται σέ κοινωνία μέ τούς ἀνθρώπους… Διότι ἀποτυπώνοντας καί ἀπεικονίζοντας μέ τά Ἱερά Μυστήρια τήν Ταφή Του καί ὁμολογώντας τόν θάνατό Του, διαμέσου αὐτῶν ἀναγεννιόμαστε καί ἀναπλασσόμαστε καί ὑπέρλογα ἑνωνόμαστε μέ τόν Σωτήρα… γιατί αὐτά εἶναι ἐκεῖνα μέ τά ὁποῖα ζοῦμε καί κινούμαστε καί ὑπάρχουμε μέ Αὐτόν…».

Μετά τή Θεία Λειτουργία ὁ π. Γεράσιμος καλοδέχτηκε τόν Δεσπότη μας καί παρεῖχε νηστίσιμη πλούσια τράπεζα σέ οἰκία Ἐπιτρόπου του.Περισσότερες φωτογραφίες