Xpert Slider

ΧΡΟΝΙΚΟΝ "Περί τῆς Μετακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας Νεοπαρθενομάρτυρος Ἀκυλίνης

zagk 3

ΧΡΟΝΙΚΟΝ
Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου (Νικολοπούλου)
Περί τῆς Μετακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων
τῆς Ἁγίας Νεοπαρθενομάρτυρος Ἀκυλίνης τῆς Ζαγκλιβερινῆς
ἐξ Ὄσσης Λαγκαδᾶ εἰς Ζαγκλιβέριον
τήν 26 Σεπτεμβρίου 2013 (ν.ἡ.), ἡμέραν Πέμπτην.

* * *

Ἡ θαυμαστή εὕρεσις τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας Νεοπαρθενομάρτυρος Ἀκυλίνης - Ἀγγελίνης τῆς Ζαγκλιβερινῆς (+27 Σεπτ. 1764) εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ὄσσης τήν 8 Φεβρ. 2012 (ν.ἡ.), καθ' ὑπόδειξιν τῆς φίλης αὐτῆς Ἁγίας Νεοπαρθενομάρτυρος Κυράννης τῆς Ὀσσαίας (+28 Φεβρ. 1751), προσέφερεν ἀνεκλάλητον χαράν καί μεγίστην πνευματικήν ἱκανοποίησιν εἰς ἅπαν τό φιλόχριστον πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἰδίᾳ δέ εἰς τάς δύο ὁμόρους Ἱεράς Μητροπόλεις: Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου & Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ῥεντίνης.

Ἐν συνεχείᾳ τοῦ ἀνωτέρω χαρμοσύνου τούτου γεγονότος ἠκολούθησε τό εὔλογον ἔνθερμον αἴτημα τοῦ οἰκείου Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου καί τῶν Ζαγκλιβερινῶν κατοίκων πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ῥεντίνης κ. Ἰωάννην, διά τήν παραχώρησιν καί ἐπιστροφήν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας Ἀκυλίνης εἰς τήν γενέτειρα γῆν, τό Ζαγκλιβέριον, πρός ἐναπόθεσιν εἰς τόν ἐνταῦθα νεοανεγερθέντα ὁμώνυμον Ἱ. Ναόν αὐτῆς καί διηνεκῆ ἁγιασμόν τῶν εὐσεβῶν κατοίκων τοῦ χωρίου τούτου καί πάντων τῶν εὐλαβῶς προσερχομένων προσκυνητῶν ἐξ ὅλης τῆς ὑφηλίου.

Ὁ διακαής πόθος πολλῶν γενεῶν, ὁμοχωρίων τε καί μή τῆς Καλλιπαρθένου Ἁγίας Ἀκυλίνης, ἐγένετο πραγματικότης. Μετά παρέλευσιν 249 ὁλοκλήρων ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνδόξου ἀθλήσεως αὐτῆς, τό παμπόθητον τοῦτο ὅραμα ἔλαβε σάρκαν τε καί ὀστᾶ. Ὁμολογουμένως, ἡ ἀνταπόκρισις ὑπό τοῦ μεγαλοψύχου Σεβ. Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ῥεντίνης κ. Ἰωάννου, ἦτο ἄμεσος καί θετική.

Οὕτω, τά πάντα ἡτοιμάσθησαν καλῶς διά τήν Μετακομιδήν τῆς Ἁγίας εἰς τό πάτριον ἔδαφος. Ἡ εὐλογημένη αὕτη ἡμέρα δέν θά ἦτο διαφορετική ἀπό ἐκείνης τοῦ μαρτυρίου της (27 Σεπτ.), καθ' ἥν καί τιμᾶται ὑπό τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας. Δι' εὐνοήτους ὅμως λόγους ἐκρίθη σκόπιμον νά γίνῃ ἡ Μετακομιδή μίαν ἡμέραν ἐνωρίτερον, ἤτοι παραμονήν τῆς ἑορτῆς καί πανηγύρεως ἐν Ζαγκλιβερίῳ, ὥστε κατά τόν πολυαρχιερατικόν μέγαν ἑσπερινόν νά εὑρίσκηται ἡ Ἁγία εἰς τήν δεσπόζουσαν θέσιν αὐτῆς.

Ὁ ὑποφαινόμενος προσεκλήθην νά παραστῶ καθηκόντως εἰς τάς προγραμματισθείσας ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις, λόγῳ τῆς ἐνασχολήσεώς μου διά τήν εὕρεσιν τῆς Ἁγίας, κατόπιν προτροπῆς καί εὐλογιῶν ἀμφοτέρων τῶν εἰρημένων δύο Ἱερῶν Μητροπόλεων, μέ πρωτοστάτην ἀρχικῶς τόν ἤδη ἀπελθόντα ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου Μητροπολίτην Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κυρόν Νικόδημον.

Κατά τήν προπαραμονήν τῆς εἰρημένης Μετακομιδῆς μετέβην εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ῥεντίνης, ἔνθα καί συντήθην μετά τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου κ. Ἰωάννου. Ὁ Σεβασμιώτατος, ὀρθῶς σκεπτόμενος, εἶχεν ἀποφασίσει ἐξ ἀρχῆς νά γίνῃ ἡ Μετακομιδή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων δι' ὑποζυγίου, ὅπως ἐγένετο καί κατά τό πάλαι ὑπό τριῶν εὐσεβῶν νέων Ζαγκλιβερινῶν, οἵτινες παρέλαβον ἐν νυκτί τήν Ἁγίαν ἀπό τό μουσουλμανικόν Κοιμητήριον τοῦ χωρίου των, ὅπου εἶχεν ἐνταφιασθῆ βιαίως ὑπό τῶν ἐκεῖ Τούρκων, καί τήν μετέφερον πολύ μακράν πρός ἐνταφιασμόν εἰς τό προστατευόμενον χριστιανικόν Κοιμητήριον τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ὄσσης Λαγκαδᾶ, πλησίον τῆς ἄλλης Νεοπαρθενομάρτυρος Ἁγίας Κυράννης τῆς Ὀσσαίας, ἐναθλησάσης 13 μόλις ἔτη ἐνωρίτερον.

Τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας μετέβημεν μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ὄσσης, προκειμένου νά γίνουν καί αἱ τελευταῖαι προετοιμασίαι. Ἐκεῖ, παρουσίᾳ καί ἄλλων συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐψάλησαν διάφορα κατανυκτικά Τροπάρια καί Παράκλησις ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Σκηνώματος τῆς Ἁγίας, καί εἶτα ἀφῃρέθη τό μεγαλύτερον μέρος τῶν εὐωδιαζόντων Ἱερῶν Λειψάνων της, μεταξύ αὐτῶν καί ἡ ἐπάργυρος θήκη μέ τήν τιμίαν κάραν αὐτῆς, ἅτινα συνηρμολογήθησαν ἐπί κεντητῆς ποδέας καί εἶτα ἐτέθησαν ἐντός μεγάλου κοφίνου, διά τήν εὔκολον μεταφοράν τήν ἑπομένην ἡμέραν· μάλιστα εἶχον προσκομισθῆ καί ἐποχιακαί λευκαί σταφυλαί, αἵτινες ἐτοποθετήθησαν ἄνωθεν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας, ὅπως ἀκριβῶς εἶχε γίνει καί ἡ πρώτη μεταφορά πρός παραπλάνησιν τῶν Τούρκων, συμφώνως μέ τήν τοπικήν παράδοσιν.

Ἰδιαιτέραν χαράν καί συγκίνησιν μᾶς προεξένησε τό γεγονός, ὅτι κατά τήν διευθέτησιν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας παρετηρήθη μία ἔντονος θερμότης εἰς τήν τιμίαν κάραν αὐτῆς, γεγονός τό ὁποῖον ἡρμηνεύθη ὡς παρουσία τῆς ἰδίας καί ἐπισφράγησις τῆς θελήσεως αὐτῆς νά μεταφερθῇ εἰς τό πάτριον ἔδαφος.

Τήν πρωΐαν τῆς 26 Σεπτ. 2013 (ν.ἡ.) τά πάντα ἦσαν ἕτοιμα, φιλοτίμῳ φροντίδι τῶν δύο ἐκλεκτῶν ἐφημερίων τῆς Ὄσσης, Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωάννου Ἀρσενιάδου καί Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θωμᾶ Φαρδῆ. Ὁ ἥλιος τῆς ἡμέρας ἦτο ζωηρός καί αἱ νεφέλαι ὕπερθεν τοῦ ἡμιορεινοῦ χωρίου ἐχρύσιζον. Τόν οὐρανόν διέσχιζον κατά σύμπτωσιν πολλά διασταυρούμενα ἐμπορικά ἀεροπλάνα. Οἱ κώδωνες τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν συνεπλέκοντο μέ τούς χρεμεντισμούς τῶν συγκεντρωθέντων ζωηρῶν ἵππων καί τάς φωνάς τῶν ἀναβατῶν αὐτῶν, διά τήν ἐπικειμένην συνοδευτικήν τιμητικήν πομπήν. Κατ' ἀκρίβειαν εἶχον συγκεντρωθῆ 13 ἵπποι καί εἷς ἡμίονος, εἰς ὅν ἐναπετέθησαν δύο μεγάλοι καλαμένιοι κόφινοι μέ τόν εἰρημένον ἱερόν θησαυρόν.

Ἡ θρυλική θρησκευτική πομπή ἐκκίνησε κατά ὥραν 8,30΄ πρωϊνήν, ψαλλομένων τῶν ἐγκωμίων τῆς Ἁγίας καί εὐλογοῦντος τοῦ τοπικοῦ Ἱεράρχου κ. Ἰωάννου. Μεταξύ τῶν ἱππέων ἦτο ὁ ὑποφαινόμενος καί τρεῖς ἱερωμένοι τῆς οἰκείας Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἤτοι ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωάννης, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος, καί ὁ Ἱεροδιάκονος π. Ἄνθιμος, οἱ δέ λοιποί, 10 τῷ ἀριθμῷ, ἦσαν ἔμπειροι λαϊκοί ἐκ διαφόρων χωρίων: Ὄσσης, Σοχοῦ, Νικομηδινοῦ καί Λαγκαδικίων, κάτοχοι τῶν ἵππων. Εἰς τήν συνοδείαν ταύτην ὑπῆρχον καί δύο καλῶς γεγυμνασμένοι νέοι ἐκ Σοχοῦ Λαγκαδᾶ, ὁ εἷς ἡλικίας μόλις 13 καί ἥμισυ ἐτῶν καί ὁ ἕτερος 18 ἐτῶν.

Ἡ πορεία μας ἀρχικῶς ἦτο κατωφερής. Ἐν πρώτοις ἠκολουθήσαμεν μίαν ἀγροτοδασικήν περιφερειακήν ὁδόν ἀνατολικῶς τῆς Ὄσσης. Κατά διαστήματα ἐγένοντο καί διάφοροι παρακάμψεις μέσῳ ἀγρῶν καί μικρῶν ἀτραπῶν, ὡς ἐπί τό πλεῖστον μέ γοργόν καλπασμόν, ἵνα κερδίσωμεν χρόνον. Ὁ ἥλιος καθ' ὅλην τήν 10ωρον πορείαν μας, ἐπί συνολικῆς ἀποστάσεως 58 χλμ. μεταξύ Ὄσσης καί Ζαγκλιβερίου, ἦτο ἔντονος καί ἐνίοτε καυστικός. Ἦτο ὅμως καθ' ὅλα εὐχάριστος ἡ πορεία καί ὑπῆρχε συνεργασία μεταξύ ἵππων καί ἀναβατῶν. Δέον νά σημειωθῇ ὅτι καθ' ὁδόν προσετέθησαν καί ἕτεροι ἱππεῖς ἐκ διαφόρων περιοχῶν, ἐν οἷς καί ὁ ἐκ Σοχοῦ καταγόμενος Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Φάνης Παπᾶς, μέ ἀποτέλεσμα νά συγκροτηθῇ ὁλόκληρος ἵλη ἱππικοῦ, ἀποτελουμένη ἐξ 26 ἀλόγων μέ ἔντονα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τό καθέν ἐξ αὐτῶν. Μόνην ἐξαίρεσιν ἀπετέλει ὁ προαναφερθείς ἱμίονος, ὁ μεταφέρων τά Ἱερά Λείψανα τῆς Ἁγίας, ὅστις ἀπεδείχθη φρονιμώτατος πάντων καί λίαν ἀνθεκτικός.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς μοναδικῆς ἐκείνης πορείας, ἐκινήθημεν κατά τάς πρωϊνάς ὥρας παραπλεύρως τῶν χωρίων Λοφίσκου, Ἀρετῆς καί Σχολαρίου. Μετά τήν καθοδικήν πορείαν μας ἐφθάσαμεν εἰς μίαν πεδινήν περιοχήν καί εἶτα, διερχόμενοι κάτωθεν γεφύρας τινός τῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ μεταξύ τῶν λιμνῶν Βόλβης καί Κορωνίας, διεπεράσθημεν εἰς τό χωρίον Νικομηδινόν. Ἐκεῖ μᾶς ἀνέμενεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ῥεντίνης κ. Ἰωάννης καί πλεῖστοι εὐλαβεῖς κάτοικοι τοῦ χωρίου μετά τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, οἵτινες ἐξέφρασαν τήν χαράν καί τήν συγκίνησιν αὐτῶν.

Εἰς τό ἀνωτέρω φιλόξενον προσφυγικόν χωρίον ἐσταθμεύσαμεν ἐπί ἕν ἡμίωρον, δι' ὀλίγην τροφήν καί ἀνάπαυσιν. Ἀκολούθως ἡ πορεία μας ἦτο ἀνοδική. Ἀκολουθοῦντες οὕτω μίαν δασικήν ἁμαξιτήν ὁδόν μέσῳ τοῦ καταφύτου δάσους, ἐφθάσαμεν εἰς τήν κορυφήν τοῦ βουνοῦ ὕπερθεν τοῦ ῥηθέντος χωρίου. Ἀπ' ἐκεῖ εἴδομεν μακρόθεν τό Ζαγκλιβέριον, ἀπέχον συνολικῶς ἐκ Νικομηδινοῦ 17 χλμ. Εἴχομεν εἰσέτι νά διανύσωμεν ἀρκετήν ἀπόστασιν, ἀλλ' ὁ πόθος διά τήν ἀσφαλῆ μεταφοράν τῆς Ἁγίας καί πρό πάντων ἡ χάρις αὐτῆς, μᾶς ἔδωκαν τήν δύναμιν νά ἀντισταθῶμεν εἰς τήν σωματικήν κούρασιν καί νά ἐπιταχύνωμεν εἰσέτι τόν καλπασμόν, ὥστε νά εἴμεθα ἀκριβεῖς εἰς τήν ὥραν ὑποδοχῆς.

Ἀκολούθως ἡ πορεία ἦτο καθοδική καί ἄνευ ἐμποδίων. Ὅταν ἐφθάσαμεν εἰς τάς ὑπωρείας τοῦ βουνοῦ ἠκούσαμεν τούς κώδωνας τοῦ Ζαγκλιβερίου νά ἠχοῦν χαρμοσύνως· προφανῶς ἐγένετο ἀντιληπτή ἡ ἐκεῖ παρουσία μας. Εἶτα εἰσήλθομεν εἰς τήν ἀσφαλτοστρωμένην πλέον ὁδόν τήν ἄγουσαν εἰς τό χωρίον τῆς Ἁγίας, ἔνθα καί ἀφίχθημεν εἰς τοῦτο κατά ὥραν 6,30΄ ἑσπερινήν, καλῶς συντεταγμένοι καί ἄνευ ἀπωλειῶν.

Ἡ εἴσοδός μας εἰς τό Ζαγκλιβέριον ἦτο ἐντυπωσιακή καί λίαν συγκινητική ἀπό πάσης ἀπόψεως, ἰδικώτερον ὅτε ἀφίχθημεν εἰς τήν κεντρικήν πλατεῖαν τοῦ χωρίου, ἔνθα κατά τό πάλαι ὑπῆρχε τό ῥηθέν μουσουλμανικόν Κοιμητήριον, τόπος ταφῆς τῆς Ἁγίας. Πλῆθος κόσμου, ἄνω τῶν 5 χιλιάδων, μετά πολλῶν ἐπισήμων πολιτικῶν τε καί στρατιωτικῶν καί ὅλου τοῦ Κλήρου τῆς οἰκείας Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἦσαν συγκεντρωμένοι ἐκεῖ, ἀναμένοντες ἀνυπομόνως τήν ἔλευσιν τῆς Ἁγίας. Ῥίγη συγκινήσεως διεκατεῖχον τούς πάντας, δάκρυα ἔῤῥεον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν πιστῶν καί πλούσιοι λιβανωτοί ἐξήρχοντο ἐκ τῶν παρακειμένων οἰκιῶν.

Εἰς τήν κεντρικήν πλατεῖαν τοῦ χωρίου εἶχε στηθῆ μία ἐξέδρα, ἔνθα ἵσταντο 9 ἐνδεδυμένοι ἀρχιερεῖς (Ἱερισσοῦ κ. Θεόκλητος, Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης, Μαντινείας κ. Ἀλέξανδρος, Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, Σύρου κ. Δωρόθεος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Θερμῶν κ. Δημήτριος καί Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων ), ἕτοιμοι πρός ὑποδοχήν.

Προτοῦ φθάσωμεν εἰς τήν ἐξέδραν ταύτην κατῆλθεν ἐξ αὐτῆς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ῥεντίνης κ. Ἰωάννης, ὅστις παρέλαβε τούς χαλινούς τῆς ἡμιόνου μέ τά Ἱερά Λείψανα τῆς Ἁγίας καί τήν ὡδήγησεν ἐνώπιον τοῦ σπεύδοντος πρός ὑποδοχήν Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου. Ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης, περιχαρής καί λίαν συγκεκινημένος, παρέλαβε τόν μέγα τοῦτον θησαυρόν καί τόν ἐναπέθεσεν εὐλαβῶς ἐντός πολυτελοῦς ἀργυρᾶς λάρνακος. Ἡ ὑπέρλαμπρος αὕτη στιγμή ἦτο ἀσφαλῶς μεγάλη εὐλογία καί διά τόν ἴδιον προσωπικῶς, καθότι θείῳ θελήματι ἐσημάδευσεν ἐντόνως τό πρῶτον ἔτος τῆς ἀρχιερατικῆς του ποιμαντορίας.

Εἶτα ἐγένοντο κατάλληλοι προσφωνήσεις ὑπό τῶν δύο ἐπιτοπίων Ἱεραρχῶν διά τό γεγονός τῆς ἡμέρας. Οἱ λόγοι των ἦσαν αὐθόρμητοι καί ἐμπνευσμένοι. Ὁμολογουμένως ἤγγισαν τάς καρδίας τῶν παρευρισκομένων καί ἐνίσχυσαν τήν ἀγάπην των πρός τούς Ἁγίους Νεομάρτυρας. Ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης κ. Θεόκλητος προσέφερε μάλιστα πρός ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης καί ἕν ὡραιότατον ἐγκόλπιον εἰς τόν ἅγιον Λαγκαδᾶ, ἀπεικονίζον ἔμπροσθεν τάς δύο φίλας Νεοπαρθενομάρτυρας Κυράνναν τήν Ὀσσαίαν καί Ἀκυλίναν τήν Ζαγκλιβερινήν.

Ἀκολούθως ὡμίλησεν ὁ Ζαγκλιβερινός Ὑπουργός Μακεδονίας Θρᾴκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τόν μέγαν πνευματικόν δεσμόν τῶν κατοίκων μετά τῆς Ἁγίας Ἀκυλίνης. Ἐξέφρασεν ἐπίσης τήν μεγάλην χαράν του διά τήν παρουσίαν τοσούτου πλήθους ἐπισκεπτῶν εἰς τό χωρίον του, πρᾶγμα τό ὁποῖον συνέβη διά πρώτην φοράν, καθώς ἐτόνισε. Μέ ἀνάλογον φρόνημα ὡμίλησε καί ὁ Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης Ἀναστασιάδης, δεδομένου ὅτι τό Ζαγκλιβέριον ὑπάγεται διοικητικῶς εἰς τήν δικαιοδοσίαν του.

Μετά τό πέρας τούτων ἡ τιμία λάρναξ ἐτοποθετήθη εἰς στρατιωτικόν κιλλίβαντα καί ἡ πομπή κατηθύνθη πρός τόν παρακείμενον ὁμώνυμον Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας. Ἄγημα στρατοῦ, νέοι καί νέαι μέ παραδοσιακάς στολάς καί πολλοί μαθηταί μέ ἑλληνικάς σημαίας εἰς τάς χεῖρας εἶχον τήν ἰδικήν των ξεχωριστήν παρουσίαν. Ἐπίσημος τελετάρχης ἦτο ὁ ἔμπειρος καί δραστήριος Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰγνάτιος Ῥιγανᾶς. Ἡ συγκίνησις ὅλων ἦτο ἀπερίγραπτος. Ἔκδηλος ἐπίσης ἦτο ἡ μεγάλη χαρά καί συγκίνησις τοῦ ἐφημερίου καί προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Ἀκυλίνης Ζαγκλιβερίου Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰακώβου Μακρῆ.

Ἡ εἴσοδος τῆς τιμίας λάρνακος εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Ἀκυλίνης συνέπεσε μέ τήν δύσιν τοῦ ἡλίου εἰς τό Ζαγκλιβέριον καί συνωδεύθη μέ παρατεταμένας κωδωνοκρουσίας. Ἦτο κατ' ἐμέ, ἡ πλέον συγκινητικωτάτη στιγμή. Ἡ Ἁγία ἐνεθρονίσθη ἐπισήμως πλέον εἰς τόν οἶκον αὐτῆς. Ἦλθεν εἰς τόν τόπον της ὡς ἄλλος ζωογόνος ἥλιος, ἵνα φωτίζῃ διηνεκῶς τάς ψυχάς τῶν πιστῶν εἰς τήν οὐράνιον αὐτῶν πορείαν καί τήν συνάντησίν των μετά τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ καί τούς φίλους Αὐτοῦ, τούς Ἁγίους!

Μέ τήν ἐναπόθεσιν τῆς τιμίας λάρνακος εἰς εἰδικήν θέσιν ἐν τῷ μέσῳ περίπου τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἤρχισεν ὁ πανηγυρικός μέγας ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ῥεντίνης κ. Ἰωάννου. Ὁ ἴδιος ἐξεφώνησεν εἰς τό τέλος καί μεστόν πνευματικόν λόγον. Εἰς τήν ἀντιφώνησίν του ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης κ. Θεόκλητος ἐξέφρασε καί πάλιν τήν συγκίνησίν του καί τάς εὐχαριστίας του διά τήν ἐπαναφοράν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας εἰς τήν γενέτειρα γῆν, καθώς καί πρός πάντας τούς συνδραμόντας διά τήν εὕρεσιν αὐτῆς.

Τήν ἑπομένην κυριώνυμον ἡμέραν ἐτελέσθη πανηγυρική ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου. Ἐν αὐτῇ ἔλαβον μέρος καί ἅπαντες οἱ κατά τό ἑσπέρας τῆς προηγουμένης προσελθόντες ἀρχιερεῖς. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μιχαήλ Τρίτος, ἀναφερθείς ἐπισταμένως εἰς τό Μαρτύριον τῆς Ἁγίας Ἀκυλίνης καί εἰς τήν προσφοράν τῶν Νεομαρτύρων πρός τό δοῦλον Γένος κατά τήν περίοδον τῆς Τουρκοκρατίας.

Πρός τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἀρτοκλασία καί ἐγένοντο τιμητικαί διακρίσεις ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου κ. Θεοκλήτου. Ὁ Σεβασμιώτατος, εἰς ἀναγνώρισιν εὐεργεσιῶν καί πολυτίμου ὑπηρεσίας εἰς τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν ἐπί τῇ ἀνευρέσει τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Νεοπαρθενομάρτυρος Ἀκυλίνης, ἀπένειμε τήν ἀνωτάτην τιμητικήν διάκρισιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, ἤτοι τόν μεγαλόσταυρον Α΄ τάξεως μετ' ἐμβλήματος τήν Θεοτόκον εἰς τούς κάτωθι κατά σειράν:

α) Σεβ. Μητροπολίτην Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ῥεντίνης κ. Ἰωάννην,

β) Ὑπουργόν Μακεδονίας Θρᾴκης κ. Θεόδωρον Καράογλου,

γ) Ἀντιπεριφερειάρχην Χαλκιδικῆς κ. Ἰάννην Γιώργου,

δ) Δήμαρχον Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννην Ἀναστασιάδην,

ε) Γέροντα Μάξιμον Ἰβηρίτην καί

στ΄) Κοσμήτορα Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μιχαήλ Τρίτον.

Μετά τό πέρας τῆς πνευματικῆς ταύτης Τραπέζης καί τῆς ἀβραμιαίας κατά τά ἄλλα φιλοξενίας μας εἰς τό Ζαγκλιβέριον, ἀνεχωρήσαμεν ἐντεῦθεν πλούσιοιπλουσιώτεροι κατά πάντα, δοξάζοντες τόν Τρισυπόστατον Ἅγιον Θεόν διά τάς μεγίστας Αὐτοῦ δωρεάς καί τήν Καλλιπάρθενον ἐπίσης προστάτιδα ἡμῶν Ἁγίαν ἈκυλίνανἈγγελίναν τήν Ζαγκλιβερινήν. Ἄς ἔχει δόξαν τό τετιμημένον ἀγγελικόν αὐτῆς ὄνομα καί ἄς πρεσβεύῃ ὑπέρ ἡμῶν πρός Κύριον μετά τῆς Ἁγίας Κυράννης τῆς Μεγαλομάρτυρος !

* * *